Privacy Statement Security 2 All

Inleiding
Security 2 All neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@Security2All.nl

Wie is Security 2 All?
Security 2 All is de eenmanszaak Security 2 All, kantoorhoudende te (4003ZD) Tiel aan de Roos Vosstraat 22, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72726008.

Security 2 All is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Security 2 All de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Security 2 All uw gegevens?
Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Security 2 All persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Security 2 All voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Security 2 All worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie

Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Accountnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer.

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer,  Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer.

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Leveringadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Nieuwsbrief

Gegevens: Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, Post/factuuradres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Social marketing

Gegevens: Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer,  Social media account, User ID / Gebruikersnaam,  Post/factuuradres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Website analytics

Gegevens: Surfgedrag, Locatie

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde: Cameratoezicht

Gegevens: Bewakingsvideo, Bewakingsfoto, Afbeeldingen, Elektronische identificatiegegevens, Telefoonnummer, Wachtwoord, Financiële middelen, Schulden, Uitgaven, Solvabiliteit, Leningen, Hypotheken, Financiële transacties, Beroepsactiviteiten, Overeenkomsten en schikkingen, IBAN, Naam, Adres, BSN-nummer

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Beveiliging van gegevens

Gegevens: Bewakingsvideo, Bewakingsfoto, Afbeeldingen, Telefoonnummer, Wachtwoord, Financiële middelen, Schulden, Uitgaven, Solvabiliteit, Leningen, Hypotheken, Financiële transacties, Beroepsactiviteiten, Overeenkomsten en schikkingen, IBAN, Naam, Adres, BSN-nummer

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
Security 2 All heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft.

Wat zijn uw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen. Als U de persoonsgegevens wilt zien die bij Security 2 All over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kan veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Security 2 All. U kunt verzoeken dat Security 2 All uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Security 2 All te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Security 2 All of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
U heeft het recht uw persoonsgegevens van Security 2 All te verkrijgen. Security 2 All zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Geautomatiseerde verwerking
In alle gevallen waarin er volledig op basis van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens een besluit over u genomen wordt, heeft u het recht ons te vragen om dat besluit door een persoon te laten heroverwegen. U mag ons altijd uw standpunt over dat besluit laten weten, of ons laten weten dat u het niet eens bent met onze beslissing.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Security 2 All u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Security 2 All
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@Security 2 Allsecurity.nl. Security 2 All zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Security 2 All een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Security 2 All uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden  enkel worden doorgegeven aan partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en Security 2 All

Het kan zijn dat Security 2 All verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties
Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan Security 2 All gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Security 2 All gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Security 2 All aan u toestemming vragen om uw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken.

Geautomatiseerde besluitvorming
Security 2 All kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw gegevens, Op basis van uw profiel is het mogelijk dat een deel van de diensten of producten van Security 2 All voor u niet beschikbaar is. In alle gevallen van geautomatiseerde besluitvorming heeft u de rechten zoals opgenomen in de paragraaf ”Wat zijn uw rechten”.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Security 2 All ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Security 2 All worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Security 2 All worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting. Security 2 All gebruikt geen enkele ‘cookies’ voor enig doel.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan U terecht met klachten en vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Security 2 All uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@Security2All.nl. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop Security 2 All uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@Security2All.nl. Daarnaast kan u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.